Manfaat Anggota KO-UMMAH

 • Mendapat dividen tahunan melalui semua aktiviti yang dijalankan.
 • Khairat kematian adalah maksimum sehingga RM10,000.00 (mengikut terma dan syarat serta kelulusan ALK Koperasi).
 • Platform perkembangan perniagaan disediakan kepada anggota koperasi.
 • Mempunyai keistimewaan dalam pembelian semua produk koperasi.
 • Menikmati ansuran pembelian produk koperasi sehingga RM 30,000.00 (mengikut terma dan syarat)
 • Berpeluang membina kerjaya bersama koperasi.
 • Menambah pendapatan sampingan melalui peluang perniagaan dalam komuniti.

Syarat Kelayakan Menjadi Anggota

 • Warganegara Malaysia.
 • Telah mencapai umur 18 tahun ke atas.
 • Bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah di dalam kawasan operasi Koperasi ini.
 • Bukan seorang yang bankrup yang belum dilepaskan.
 • Tidak hilang upaya dari segi mental.
 • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa sesuatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar.
 • Bukan seorang yang telah dibuang daripada menjadi anggota di bawah Akta dan suatu tempoh selama satu tahun belum lagi berlalu dari tarikh pembuangan tersebut.

Bayaran Yang Perlu Disertakan

 • Bayaran fi pendaftaran sebanyak RM30.00.
 • Bayaran modal syer minima sebanyak RM200.00.
 • Bayaran tambahan modal syer sebanyak RM300.00.

Daftar sekarang untuk menikmati MANFAAT & KEISTIMEWAAN sebagai anggota KO-UMMAH.